Гешов изтръгва сърцето на демокрацията

Висшият съдебен (ВСС) съвет публикува концепция на кандидата за главен прокурор Иван Гешев, който в най-добрия случай е съавтор с незначителен принос

14323

Днес (13.8.2019 г.) бе публикуваната на уебстраницата на ВСС концепцията на единствения кандидат за Главен прокурор (Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България) – концепция и приложения. Подходът при написването на концепцията кардинално се разминава с медийно известния образ на Гешов. Някои биха казали, че авторството на документа е „спорно“, но за мен то е безспорно и това не е Мола Рам. Главният автор на концепцията е чиновник от Прокуратурата. Там щедро е преписвано от различни източници, изредени още на 1-вата страница, а именно: последните доклади по МСП1 (докладите тук), изводи от Независимия технически анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, осъществен от Европейската комисия (прессъобщение МП2 тук, доклад на български език, доклад на английски език), Становището на Венецианската комисия3 относно българския Закон за съдебната власт, приет на 06-07.10.2017 г. (английска версия тук). В увода авторите на документа признават, че въпросната концепция е в хармония с цитираните по-горе документи или както се изразяват те „съобразени с констатациите и препоръките“, но това е лъжа, защото е преписвано нагло, безпардонно и без позоваване на източника.
Въобще малоумията и лъжите струят от първите страници на съчинението, което е озаглавено по доста тъп начин – напълно отговарящ на интелекта на авторите. Концепцията е за „стратегическото управление на прокуратурата“, така да се каже не може да е просто за някакво управление, а трябва задължително да е „стратегическо“. С други думи, ако си закупите нов автомобил, Вие няма просто да го управлявате, а ще го управлявате „стратегически“. Това напълно излишно прилагателно име издава безмозъчност на авторите и респективно кандидата. Отделно от това при стратегическото управление се изисква някакъв времеви график и квантифицируеми цели, каквито в съчинението няма. За разлика от това то е изпъстрено с щуротии и лозунги от „светлий комунизъм“. Мола Рам ще провежда „социални дейности за поддържане на висок стандарт на независимостта на магистратите и съдебните служители“, където е предвидил 2 мерки, включващи ведомствени жилища, специализирани здравни услуги и почивни бази. Втората глава Мола Рам и авторите са озаглавили „Анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата“, където в забележка под линия е уточнен периода за който се отнася (2012 – 2018 г.), а още вторият им абзац започва с „Периодът 2016 – 2019 г.“. Дори поетите да са искали да ни кажат нещо за някакъв по-малък отрязък от анализирания период, то с нищо друго не можем да обясним добавянето на 2019 г., освен с дописване от различни автори, които имат различни идеи в кратуните си.
Ето един култов цитат от Мола Рам: «Считам, че щатът и за магистрати, и за съдебни служители е напълно достатъчен за пълноценното осъществяване на законовите правомощия на Прокуратурата». Само отсъства обяснение защо резултатите от работата на прокурорите са нулеви, „почти“ толкова, колкото е доверието в скапания орган („почти“, защото доверието е отрицателно). Скудоумието с разделението на властите и пълното неразбиране на базови понятия от държавното устройство е намерило израз в «определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост». Още нещо в този стил, което е в „хармония“ и с грандиозните идеи за сътрудничество между службите на вожда Методиевич: «ще положа усилия за изграждане на хармонични отношения както със съда…». Мола Рам явно иска да претопи съда, защото на още едно място казва «разширяването на взаимното доверие, при ясно съблюдаване на разделението на функциите, е гарант за безпристрастност не само на съда, но и на органите на досъдебното производство». Тоест, идеята на кандидата за Главен прокурор е да възбуди „доверие“ в съда, не са необходими вече доказателства, а само доверие. Така Гешов иска да превърне „честната прокурорска дума“ в желязно доказателство.

В глава III „Достиженията в дейността на Прокуратурата“ има точка 1 „Отговорност и отчетност на главния прокурор за работата на Прокуратурата“, където Мола Рам заключава: «Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да се ползва като инструмент за политическо противопоставяне и не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост». Помните ли онези подскоци срещу Христо Иванов, който не искаше прекратяването на МСП? Ее, тук Мола Рам повтаря тази идея за премахването на мониторинга, което щяло да бъде от полза „за обществените очаквания“. Трябва да посоча, че свинските медии също представяха предложението за преустановяване на МСП като нещо суперположително за България, но истината е съвсем различна. При този кротък и послушен народ, преизбиращ един и същ Спасител от Банкя неколкократно, за доброто на България се грижат много по-добре чужденците.

Заслужава да се отбележи т. „3.4. Повишаване на ефективността и резултатността на противодействието на корупцията, организираната и битовата престъпност“ от глава „IV. Проблеми в работата на Прокуратурата“, където оценката за предприетите от действия от Главния прокурор, ВСС и Специализираната наказателна прокуратура «дават добър резултат» в противодействието на корупцията. Подобна оценка е направо идиотска и веднага трябва да се хвърли Мола Рам на крокодилите, а не да му се позволява участие в процедура за избор на главпрокурор.

Още на заглавната страница се съдържа една измама: „концепция, изготвена от…“, ами не, не е изготвена от Гешов. Той дори не знае какво е забележка под линия, а приложенията, дадени към съчинението му – никога не би могъл да изработи. Толкова неук човек може да използва компютър само като фенер. Идеите на кандидата Мола Рам за съдебна реформа са пагубни за демокрацията (в голямата си част те не зависят от неговата воля и нямат нищо общо с правомощията му, а досегашното замразяване на реформата от Методиевич заради Цацаров се дължеше на страх от мръсно минало и още по-мръсно настояще). Размиването в разделението на властите всъщност е ампутиране на сърцето на демокрацията. Интронизирането на „честната прокурорска дума“ като „царица на доказателствата“ ще превърне Мола Рам Гешов не просто в „цар на прокуратурата“, но и в „цар на правосъдието“. Няма да е за чудо на по-късен етап да стане още по-просто – „цар“.

Бележки

  1. Механизъм за сътрудничество и проверка. {б.ред.}
  2. Министерство на правосъдието. {б.ред.}
  3. Пълното й име е „Европейска комисия за демокрация чрез право“. {б.ред.}

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here