Сравнение между „средните“ заплати в България и САЩ по професии

Националният статистически институт (НСИ) разпространява безполезна информация за трудовия пазар, която се поглъща лакомо и безкритично от обществото

3557

Както обикновено, най-интелигентният народ (след евреите) е объркал понятията и прави безумни изводи за икономическото си благосъстояние. Този процес е силно подпомаган от националната стъкмистика ведно с глупавите медии. В нормалните държави (САЩ например) никой не се интересува от изчисляваната в България средна работна заплата, а при тях тя се използва друга средна величина, която носи много повече информация за обикновените хора1. Разбира се, много важен фактор, действащ в САЩ и абсолютно чужд в България, е резултатът от всяка работа. Там заплащането е много строго обвързано именно с резултатите от работата на индивида, докато тук такава връзка въобще няма. Тук царуват такива неразрушими връзки, плод на непотизма2, кронизма3 и клептокрацията4. Този феномен не е само български, среща се и в много западни страни, но най-широко е застъпен в Русия. Ще дам няколко примера с проявата на лош вкус на Запад. Настоящият американски президент (Доналд Тръмп) назначи в администрацията на Белия дом дъщеря си, зет си и др.т. Френският президент (Еманюел Макрон) се опита да даде особен статут на съпругата си Брижит (със собствена администрация и бюджет), но общественото недоволство го накара да преосмисли идеята си.

Средно-аритметичните заплати на НСИ

Широко публикуваните „средни заплати“ в България всъщност са средноаритметични. В методиката си НСИ пише: „средната месечна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство“. Така изчислената средна заплата има някакво статистическо значение, но не е никаква информация за обикновените граждани-нестатистици. Изчисляването на средноаритметичната величина има огромен недостатък и той е във влиянието на най-големите и най-малките стойности върху резултатите, най-често това са статистически незначими5 стойности, но не и за тези, които ги получават. Да си представим, че настоящите български вицепремиери вземат 50 хил. лв. годишна заплата, но един от тях е много близък до сърцето на премиера Борисов и взема малко по-голяма заплата — 1506 хил. лв. Средноаритметичната заплата7 на български вицепремиер ще е тогава 75 хил. лв., получена като 3-ма х 50 хил. лв. + 1 х 150 хил. лв., цялото разделено на 4-ма души. Видно от току-що разгледания пример средноаритметичната заплата е твърде изкривена спрямо реалността, защото една голяма стойност е развалила всичко. Трябва да добавя, че това е особено силно при малките извадки8. Практически нещата се развиват по притчата за свинското със зеле — 3-ма от българските вицепремиери ядат зеле, а само един — свинско. Абсолютно същите изкривявания има и в обратния случай (когато 3-ма ядат свинско, а един — зеле). Така на трудовия пазар се раждат значителни изкривявания с тежки последствия, например всеки български студент или още дете ще мечтае да стане български вицепремиер, защото заплатата му ще бъде 75 хил. лв., а като го изберат ще разбере, че ще взема с 50%9 по-малко.
Така, публикуваните от НСИ данни за трудовия пазар са абсолютно безполезни за широката общественост, но това се дължи на слабата подготовка както на статистици, така и на журналисти.

Медианата в САЩ

В развитите страни, разбира се, се прилага друга статистическа средна — медианата (да не се бърка с геометричната). Това наистина е геометрическа средна на един статистически ранжиран ред, но за масовата аудитория ще го дефинирам като „типична стойност“. Полезността на медианата е очевидна — децата „мечтаят“ за най-обичайната заплата, а не за някаква, плод на нездрави връзки, като посочените в увода. Разбира се, тя не се публикува от статистическите институти, а се получава от частни компании в областта на човешките ресурси като Glassdoor. На базата на информация от въпросници, попълнени от работили / работещи в съответните компании, се съставят рейтинги и класации на най-високо платените професии. Отговорите на респондентите се проверяват чрез скрийнинг и около 20% се изключват от методиката поради проблеми с достоверността. През 2013 г. Glassdoor получава наградата на сп. Red Herring10 за иновации в социалните медии. Класацията на Glassdoor е много полезна и служи за ориентир при наемането / търсенето на работа и е валидна на ниво федерация. Има и много други класации с фокус отделни щати или отделни професии, както и национални. Данните се разминават поради използването на различни полеви данни, но разликите не са много големи.

25-те най-високоплатени длъжности в САЩ

Според Glassdoor най-високо платените длъжности в САЩ за 2017 г. са: (годишна заплата на база медиана, а р. м. са разкритите работни места за тази длъжност за последната година в САЩ)
1. Лекар със $187’876 и 7’770 р.м.
2. Управител на аптека със $149’064 и 2’370 р.м.
3. Адвокат Патентно право със $139’272 и 525 р.м.
4. Специалист Връзки с медицината11 със $132’842 и 391 р.м.
5. Фармацевт със $125’847 и 5’496 р.м.
6. Корпоративни архитекти12 със $112’560 и 1’320 р.м.
7. Ординатор / Лекарски асистент13 със $112’529 и 13’547 р.м.
8. Мениджър Разработка на приложения14 със $112’045 и 516 р.м.
9. Мениджър НИРД15 със $111’905 и 185 р.м.
10. Корпоративен контрольор16 със $110’855 и 259 р.м.
11. Мениджър Софтуерно инженерство със $109’350 и 1’011 р.м.
12. Архитект Информационни технологии със $105’303 и 250 р.м.
13. Софтуерен архитект със $104’754 и 1’147 р.м.
14. Медицинска сестра със $104’144 и 12’566 р.м.
15. Архитект по решенията17със $102’678 и 4’174 р.м.
16. Архитект База данни със $102’091 и 1’438 р.м.
17. Актюер с $99’507 и 463 р.м.
18. Програмен мениджър Информационни технологии с $98’883 и 250 р.м.
19. Мениджър Потребителски опит с $98’353 и 263 р.м.
20. Системен архитект с $97’873 и 1’167 р.м.
21. Директор на завод18 с $97’189 и 1’286 р.м.
22. Scrum ръководител19 с $95’167 и 2’072 р.м.
23. Мениджър Финансово планиране и анализ с $94’862 и 501 р.м.
24. Инженер Ядрена енергетика с $94’852 и 155 р.м.
25. Адвокат с $94’695 и 1’010 р.м.

За сведение: средноаритметичните заплати на съдиите и магистратите, публикувани от националната статистика на САЩ за 2016 г., им отреждат 48-мото място със $105,4 хил. А в топ 25 на същата класация са: Анестезиолог, Неврохирург, Лицево-челюстен хирург, Акушер-гинеколог, Ортодонт, Вътрешни болести, Лекари и хирурзи (всички останали специалисти, непосочени другаде), Фамилни и лични лекари, Психиатри, Изпълнителни директори, Педиатри (обща педиатрия), Стоматолози (всички останали специалисти, непосочени другаде), Стоматолози (обща стоматология), Медицинска сестра (реанимация, интензивно отделение), Инженер изкопаеми горива (нефтен), Мениджъри Архитектура или Инженерство, Подиатрист / хироподист (специалист по долни крайници, вкл. глезени), Маркетинг мениджъри, Мениджъри в областта на естествените науки, Компютърни или Информационни системни мениджъри, Адвокати, Пилоти (вкл. втори пилоти и Бордови инженери), Зъбно протезиране (простодонти), Финансови мениджъри, Търговски директори.
Според официалната американска статистика в Топ 25 на най-високоплатените професии в САЩ 14 са медицински, като първите 9 също принадлежат на тази група.

Най-високоплатените длъжности в България

Българската официална статистика отчита средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 година на национално ниво по следните отрасли за II тримесечие:

1. Селско, горско и рибно стопанство — 823 лв.
2. Добивна промишленост — 1540 лв.
3. Преработваща промишленост — 924 лв.
4. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива — 1769 лв.
5. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване — 876 лв.
6. Строителство — 796 лв.
7. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети — 986 лв.
8. Транспорт, складиране и съобщения — 955 лв.
9. Хотелиерство и ресторантьорство — 635 лв.
10. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения — 2306 лв.
11. Финансови и застрахователни дейности — 1815 лв.
12. Операции с недвижими имоти — 1042 лв.
13. Професионални дейности и научни изследвания — 1529 лв.
14. Административни и спомагателни дейности — 822 лв.
15. Държавно управление — 1152 лв.
16. Образование — 980 лв.
17. Хуманно здравеопазване и социална работа — 1088 лв.
18. Култура,спорт и развлечения — 899 лв.
19. Други дейности — 714 лв.

Класовете на професиите, които следи НСИ са следните:
а) Ръководители
б) Специалисти
в) Техници и приложни специалисти
г) Помощен административен персонал
д) Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
е) Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
ж) Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
з) Машинни оператори и монтажници
и) Професии, неизискващи специална квалификация

Не могат обаче, да се свържат класовете професии със самите професии. Тоест, НСИ отчита заплатите на т. нар. „ръководители“, но не е ясно какво точно ръководят – дали софтуерни инженери или строителни работници?

И така официалните данни не служат за нищо. В България стартовата брутна заплата на съдия във върховните съдилища, респ. върховните прокуратури и следователите в националното следствие е 3668 лв. месечно – базова + т.нар. „надбавка за прослужено време“, съгласно чл.219 от Закона за съдебната власт20. Аналогично: 3084 лв. за апелативно ниво, 2748 лв. за софийско градско ниво, 2533 лв. за окръжно ниво, 2215 лв. за софийско районно ниво, 1980 лв. за районно ниво, 1818 лв. за младши съдия или прокурор.

Най-корумпираната страна на неограничените възможности

От посочените данни е видно, че най-високите заплати са в съдебната система21. Затова пък имаме най-корумпираната държава в света. Повече от очевидно, дори за нискоинтелигентни, е отсъствието на връзка между високата заплата и устояването на корупцията, поне на българска почва. От началото на прехода се разпространява абракадабрата, че с високите заплати в съдебната система ще се пребори корупцията, а всъщност, по този начин я затвърдиха. Висши съдебни съвети, съставени от цвета на корумпираните магистрати, се погрижиха некорумпираните да си траят, защото никъде другаде няма да вземат толкова високи заплати. Така лека-полека, съдебната система се напълни с послушни некадърници. Хората с морал и възможности отдавна са я напуснали, защото „навън“ могат да припечелват повече. Вътре са останали 3 типа магистрати: некадърници заради високите възнаграждения, корумпираните заради неограничените възможности за забогатяване и комбинация от двете.
В американската класация на най-високо платените, в Топ 5 са медицински специалности, а в цялата класация има само 2 специалности, свързани с правото. В 25-те са дори медицинските сестри, а тук навярно ще са след 250-тото място. Най-хуманната професия, изискваща най-високото образование, наистина се отплаща в САЩ. А тук най-големите некадърници, тотални неграмотници са по върховете не само на управлението, но и на възнаграждението. Дори медицинските сестри и ординаторите са преди съдиите по заплата в САЩ. Българските лекари и медицински сестри си намират работа по специалността си в нормалните държави, докато българският съдия може да си намери работа навън само като помощник-градинар по наторяването. Не чака никакъв просперитет онази държава, в която най-високо платени са юристите.

Бележки

 1. Естествено, данните на НСИ имат своето статистическо значение, но за широката публика те са по-скоро безполезни.
 2. Непотизъм не произлиза от италианското nepotismo, а от старофренски (XVII в.) népotisme, но коренът е в латинското nepot — племенник, сестрински син, внук. На български език явлението има пълен еквивалент — шуробаджанащина.
 3. Назначаване на приятели или доверени колеги, т.е. връзките не са роднински, както при непотизма, а „приятелски“ или „колегиални“. Произходът е от гръцки език — chronios (χρόνιος), дългосрочен.
 4. В случая — назначаване на крадци от „нашата банда“, които да изпълняват „поръчки“. Етимологията еkléptō (κλέπτω) — „крада“ и гръцката наставка kratía (κρατία)— „власт, управление“.
 5. Най-малките и най-големите.
 6. Допускаме, че Борисов разполага със законов способ да определи подобно възнаграждение.
 7. Тук, а и навсякъде другаде, ще става дума за годишна заплата, освен ако изрично не е посочено друго.
 8. Да не говорим за малка генерална съвкупност.
 9. Игра на думи, за база е взета 50 хил. лв. заплата и всъщност 75 хил. лв. е с 50% по-високо, затова е използван и предлог за количествени отношения, който иначе би бил излишен {б. ред.}
 10. Буквално „червена херинга“ (на български език на подобна риба казваме „пушена херинга“; „червената херинга“ не съществува в природата). Идиом за „създаване на мъгла“, т.е. това, което на български наричаме „диверсия“ или „отклоняване на вниманието от истинските проблеми“. Списание, създадено през 1993 г. с фокус върху върховите технологии, базирано в Силиконовата долина.
 11. Високообразовани лекари, химици, биохимици или биолози (обикновено с докторат), които участват в разработването на определено лекарство или метод за лечение, като осъществяват връзка с лекари-практици и пациентите на които се предписва (администрира) съответния препарат. Те са част от структурата на компанията-разработчик.
 12. Специалисти по бизнеспроцеси (анализ, проектиране, внедряване, мотивиране, контролиране) с цел реализация на бизнесстрагерия в цялост, на определен географска пазар или за определен продукт.
 13. С висше медицинско образование, лекар с отговорности относно снемането на анамнеза, назначаване на изследвания, извършва общи прегледи. Винаги част от екип лекари, които вземат решенията относно лечението на пациентите.
 14. Бизнес мениджър отговарящ за планирането, координирането и ръководенето на екипа, разработващ и поддържащ софтуера в дадена компания.
 15. Научно-изследователска и развойна дейност.
 16. С финансови и счетоводни функции. Наблюдава отделите по финанси и счетоводство като следи за правомерността на извършваните операции.
 17. Отговаря за цялостния дизайн на приложенията или продуктите на компанията, работи в екип по проекти.
 18. Мениджър производствено предприятие / база.
 19. Разновидност на софтуерното инженерство, начин на управление на проекти.
 20. На съдиите, прокурорите и следователите върху основното месечно възнаграждение се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна работа като съдия, прокурор и следовател в размер 2% за всяка година трудов стаж, но не повече от 40%.
 21. Само един-единствен отрасъл побеждава младшите съдии и прокурори.

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here