Браво на Елица Симеонова

Млада репортерка от Генерация Z на Клуб Z вдъхва надежда за бъдеще на българската журналистика

0
8053

По-рано днес се появи мнение на Елица Симеонова в Клуб Z под заглавие „За едни пари питам…“. Елица е част от чудесната идея на списанието за проекта „Генерация Z“, но не каква да е част, а най-добрата. Рядко срещаните интелигентност, познания по роден език, почтенност и честност в писането са се събрали в това младо момиче. Конкретно този фийчър ми направи много силно впечатление, защото въпреки младостта, с която върви и съответната неопитност, написаното от Елица е точно в 10-ката по отношение на една сложна тема като образованието (в частност висшето образование). Много малко журналистически материали могат да се срещнат из необятното Интернет пространство, които така професионално и точно да опишат един проблем, заедно със свързаните с него „подпроблеми“. Не може да не направи впечатление и използването на прекрасния преходен глагол от несвършен вид, III спрежение – „изразходвам“. Светът днес е заобиколен от бърборещи глави, които наляво и надясно употребяват идиотското „разходвам“. За да бъда докрай честен, трябва да добавя, че този глагол е съществувал преди 50-60 год., но губи своето значение поради безсмислена протяжност на семантичното му поле. В съвременния административен стил „разходването“ се образува като „от съществителен“ глагол1, което е в пряко противоречие с начините за образуване на глаголи (префиксация и суфиксация). Няколко пъти пиша по темата за глупостта на навлезлия в чиновническия речник глагол „разходвам“ без подробни мотиви, затова сега ще се позова на научната литература. С представката „из-“ се образуват 7 типа глаголи2 означаващи, че:

 1. действието на произвеждащия глагол се довежда до резултат: изближа, извая, изгладя, иззидам, изкопая
 2. посредством действието обектът или субектът придобива качеството, изразявано от произвеждащото го прилагателно или съществително име: избледнея, избистря се, изкористя се, изруся, изхайтя
 3. действието на произвеждащия глагол се довежда до резултат и се насочва центробежно: изблъскам, избутам, избягам, изгоня, излетя, изпъдя, изтласкам, изхвърча
 4. действието на основния глагол се осъществява еднократно: избръмча, изгърмя, изкикотя се, изсумтя, изщракам
 5. действието на произвеждащия глагол се довежда до резултат и се разпространява върху целия обект: изгася, издраскам, изкъртя, изчета
 6. действието на произвеждащия глагол се довежда до резултат и се разпространява върху всички обекти, които са в неговия обсег: избеся, изброя, изженя, изсека, изхапя
 7. действието на произвеждащия глагол ни довежда до някакъв определен резултат: извардя, издиря, изискам, измоля. (чрез вардене се стига до опазване на някого или нещо; чрез дирене се стига до намиране на нещо; чрез изискване на нещо се стига до отговаряне на изискването; чрез молене се стига до получаване (респ. отказ) на нещо).

Първите 6 типа са продуктивни, но не и 7-мия. В това е основната разлика между 1-вия и 7-мия тип. Като преходен глагол, „изразходвам“ изисква задължително пояснение (не може да се каже просто изразходвам, а трябва да се поясни; например: „изразходвам субсидията“). Глаголът е от 2-ри тип, защото вследствие действието обектът или субектът са придобили качеството на произвеждащото съществително име „разход“ (употребено е нещо с някаква цел). В българския език има много глаголи с представката „из-“, които не могат да съществуват без нея. Например: няма „ригвам“, за разлика от „изригвам“, няма „руся се“, няма „буявам“, няма „хайтя се“ и много др. Така не може да има и „разходвам“, защото излиза, че е започнало едно харчене и то няма край във времето и пространството, а това обезсмисля преходността на глагола, защото харченето винаги е ограничено от нещо (до закупуването на нещо, до употребяването на нещо и т.н.; без оглед на това, че нови ресурси също могат да бъдат похарчени впоследствие или за друго).
В този ред на мисли изключително добро впечатление прави доброто боравене на Елица с родния език, чиято образованост очевидно е надделяла спрямо „модерната“ употреба на измислен речник. Ректорът на университета е поредният нахалник, който „нарушава финансовата дисциплина“, което е евфемизъм на обогатяване, нагласяване при възлагане на обществени поръчки и неправомерно раздаване на хонорари. Това всъщност е целта на борбата за власт в университетите, а и навсякъде другаде, където има обществени средства. Елица съвсем възпитано е намекнала за ширещата се корупция в СУ3. От хипертекстовите връзки от материала на Елица се виждат знаменателни заповеди на ректора, който назначава себе си за председател на работната група по разпределянето на парите за университета. Нямам съмнение в останалите членове на групата – вероятно са онези, получавали толкова големи хонорари, „че се поставя под въпрос 24-часовата продължителност на денонощието“, както пише Елица.
Един от малкото журналисти, пишещи за световните класации на университетите отново е Елица (Клуб Z, Защо сме пак на дъното?, 12.6.2018 г.). Точно тази тема е ключова за разбиране на образованието. Въпреки че Елица не е запозната в детайли със световните класации и по-специално класацията на QS4, която е предмет на материала, той е достатъчно добър, а по-добър трудно би могъл да бъде намерен. Все пак ние в редакцията имаме предимството да участваме в изработката на подобни класации и притежаваме значително повече информация. Освен това, за толкова добра работа младите журналисти заслужават поощрение, а не критики. Удобен е случаят да бъдат поздравени колегите от Клуб Z и техният издател за прекрасната инициатива Генерация Z. Ако някъде трябва да се обучават младите български журналисти, то непременно трябва да е в Клуб Z, а не във ФЖМК5 или пък кафявите медии. Защото на едното място поради „преподавателска / студентска незаинтересованост“ и „Оценяването на курсови работи „на купчини“ (цитирам Елица) не могат да те научат на абсолютно нищо (аз бих добавил, че преподавателите не могат да те научат, защото самите те не знаят нищо). А на другото място ще те научат на клозетна журналистика и подмазване на корпулентни и розовобузести олигарси с голям апетит към обществените средства.
Елица Симеонова от Генерация Z върши великолепна работа! Браво на нея!

Бележки

 1. Игра на думи с ‚Отглаголно съществително име‘. {б.ред.}
 2. Тилков, Димитър, Стоян Стоянов, Константин Попов (гл. редактори), Граматика на съвременния български книжовен език, том II (Морфология), изд. на БАН, II фототипно издание, гр. София 1993 г.
 3. Софийски университет.
 4. Quacquarelli Symonds. Официална уебстраница тук, класация тук.
 5. Факултет по журналистика и масова комуникация.

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here